1

Regler vid konferensbeställning

1.     DEFINITIONER M.M.

Här avses med beställare den person-juridisk eller fysisk- som är betalningsskyldig för arrangemanget Med företag avses det hotell- eller restaurangföretag samt konferensanläggning utan hotell som levererar arrangemanget.

En konferens föreligger när arrangemanget innefattar konferenslokaler tillsammans med logi och/eller förtäring.

Beställning bör skriftligen bekräftas av företaget.

Om inte särskilda bestämmelser avtalas gäller dessa regler som bör biläggas bekräftelsen.

2.     UPPGIFTER FRÅN BESTÄLLAREN.

Uppgiftsdag 1

Senast 4 veckor före konferens början skall beställaren lämna företaget uppgift om antalet deltagare samt erforderliga hotell- och konferensutrymmen. Om beställaren vill ha specialarrangemang under konferensen bör överenskommelse härom träffas senast fyra veckor före konferens början. Om särskilda skäl föreligger har företaget rätt att begära uppgifterna tidigare.

Uppgiftsdag 2

Senast 2 veckor före konferensens början skall beställaren lämna företaget - för konferens med logi - namnlista över deltagarna med önskemål om rumsfördelning. Samtidigt skall beställaren lämna ett konferensprogram och uppgifter om den konferensutrustning som behövs. Detta skall även innefatta tider för måltidsraster.

 3.AVBESTÄLLNING

Minskas antalet deltagare är beställaren betalningsskyldig för felande antalet enligt följande.

a)     Vid avbeställning senare än 4 veckor före konferensen ( uppgiftsdag 1 ) skall beställaren ersätta företaget med 4/5 av det avtalade priset för hel- eller halvpension, konferenslokaler och måltider.

b)    Vid avbeställning senare än 2 veckor före konferensen ( uppgiftsdag 2 ) skall beställaren till fullo ersätta företaget det avtalade priset. Om företaget haft särskilda kostnader till följd av beställningen skall dessa ersättas till fullo av beställaren

4.     BETALNING

Beställaren är ansvarig för samtliga enligt beställningen uppkomna kostnader. Om deltagarna i konferensen skall betala något var för sig bör beställaren informera deltagarna härom, t.ex. på inbjudningskort, kallelser eller biljetter.

Uteblir deltagare från beställd måltid medför detta ej rätt till nedsättning av priset.

Betalning skall erläggas kontant om inte annat avtalats. Har avtal träffats om betalning  mot  faktura skall beställaren erlägga full likvid senast 10 dagar från fakturadatum. Om betalningsfristen överskrids har företaget rätt att debitera dröjsmålsränta med gällande diskonto + % från förfallodagen.

5.FORCE MAJEUR

Strejk, lockout, eldsvåda, väsentliga inskränkningar i leveranser eller andra omständigheter utanför företagets kontroll berättigar företaget att häva avtalet utan skyldighet att utge skadestånd. 

För mer info kontakta oss på tel 0620-158 17

simplefusion4-green

Visste du att


Hos Björklunden finns gratis wi-fi så du kan hålla kontakt med omvärlden.